Вещно право

Съдействаме на юридически и физически лица при планирането и сключването на сделки с недвижими имоти и лична собственост  – от индустриални сгради до жилищни имоти, домашни любимци и лични архиви.

Помагаме на клиентите си, които планират сделки с недвижими имоти, като:

  • проверяваме правото на собственост и тежестите върху имота въз основа на документите за собственост и данните в публичните регистри,
  • информираме клиента за статута на имота – наличие на тежести като ипотеки и възбрани, вписани искови молби и други възможни усложнения,
  • изготвяме проекти на предварителни договори и нотариални актове,
  • съдействаме с преглед и редакция на проекти на договори с посреднически агенции,
  • подкрепяме клиентите си със съвети и разяснения и участваме активно в хода на преговорите от самото им начало до сключване на сделката.

Съветваме и относно възможностите за разваляне на вече сключени предварителни договори и защита на правата по съдебен ред.

Представляваме клиентите си пред националните съдилища по различни дела, свързани със спорове за собственост, като например:

  • обявяване на предварителни договори за продажба за окончателни,
  • спорове относно земеделски земи и
  • въпроси относно управлението на етажната собственост.

Имаме опит в изготвянето на правни анализи, които изследват собствеността на различни видове поземлени имоти и инфраструктура, като например ВиК проводи и съоръжения за производство на електроенергия.