Вещно право

Имаме опит в изготвянето на правни анализи, които изследват собствеността на различни видове поземлени имоти и инфраструктура, като например ВиК проводи и съоръжения за производство на електроенергия. 

Съдействаме на юридически и физически лица при планирането и сключването на сделки с недвижими имоти и лична собственост  – от индустриални сгради до жилищни имоти, домашни любимци и лични архиви.

Представляваме клиентите си пред националните съдилища по различни дела, свързани със спорове за собственост, като например обявяване на предварителни договори за продажба за окончателни, спорове относно земеделски земи и въпроси относно управлението на етажната собственост.