До 30.09. предприятията трябва да подадат ГФО за 2021 г. за обявяване

Припомняме, че на 30.09. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2021 г. за обявяване в Търговския регистър/регистъра на ЮЛНЦ.

В същия срок трябва да се подадат и консолидираните финансови отчети, както и годишните и консолидирани доклади за дейността.

Държавна такса за обявяването на документите не се дължи.

Отчетите и докладите се подават за обявяване след приемането им от общото събрание на съдружниците или акционерите или компетентния корпоративен орган (за други търговци или ЮЛНЦ), за което към заявлението трябва да се приложат съответните документи.

Пропускането на срока е основание за налагане на имуществени санкции на задължените физически лица и предприятия.

При въпроси и запитвания относно приемането и подаването на ГФО за обявяване, можете да се свържете с нас на office@thlegal.eu или по телефон на 02/992 40 67.