Дружество с променлив капитал (ДПК) – какво е и как може да ни бъде от полза?

 

ДПК е нов вид търговско дружество, което се въведе с изменения в Търговския закон от началото на м. август 2023 г. Уредбата е гъвкава и съчетава елементи, характерни за персоналните дружества, ООД и АД.

Каква е ползата от ДПК?

Уредбата е изградена върху принципа на договорна свобода и създава уместни възможности, от които съдружниците могат да се възползват и да уредят практично, ясно и прецизно отношенията си посредством детайлен и индивидуализиран дружествен договор, отговарящ на конкретните особености, нужди и приоритети на обединението.

Някои основни характеристики на ДПК:

ДПК може да е еднолично или да се учреди от повече юридически или физически лица.

Капиталът на дружеството е променлив и не се вписва в Търговския регистър. ДПК може да се учреди и с капитал 1 стотинка. Номиналната стойност на всеки дял съответства на размера на вноската на съдружника.

Съществена особеност е, че ДПК може да бъде само предприятие, което отговаря едновременно на следните условия: средносписъчен брой на персонала < 50 души и  годишен оборот ≤ 4 000 000 лв., и/или стойност на активите ≤4 000 000 лв. Ако ДПК спре да отговаря на изискванията, то задължително се преобразува в капиталово дружество. Ако дружеството не бъде преобразувано в законовия срок, то се прекратява от съда по иск на прокурора.

Какво можем да уредим с дружествения договор?

Той може да се предвиди например:

издаването на привилегировани дялове:
  • с повече от един глас;
  • с право на гарантиран или допълнителен дивидент или ликвидационен дял;
  • с право на обратно изкупуване и др.;
особени права в полза на поименно определени съдружници или определен клас съдружници: като привилегии при гласуване и/или право на вето при приемането на решения от общото събрание
определени ограничения, права и задължения при разпореждането с дружествени дялове, напр.:
  • забрана за разпореждане с дружествени дялове за определен период от време;
  • право на един или повече от съдружниците на предпочтително изкупуване на предлагани за продажба от съдружник или издадени от дружеството дялове;
  • право на един или повече от съдружниците да продадат всички или част от притежаваните от него дялове при същите условия, както тези, при които друг съдружник прехвърля свои дялове;
  • условия, при които с решение на общото събрание може да се изисква от съдружник да прехвърли своите дялове и свързани с това ограничения на правото му на глас;
  • задължения при промяна на контрола в юридическо лице – съдружник;
условия и ред за наследяване на дружествените дялове;
условия и ред за придобиване на собствени дялове;
 
основания за изключване на съдружник (освен предвиденото в закона изключване при неизпълнение на задължението за вноска);
условия и ред за напускане на съдружник;

Органи на ДПК:

Органите на ДПК са общо събрание и управител/управителен съвет. В този материал ще маркирам само някои по-съществени пунктове от законовата уредба:

Общото събрание се състои от всички съдружници и решава въпросите, възложени му в компетентност от закона и дружествения договор. В дружествения договор може да се уговорят гъвкави условия за свикване и провеждане на общото събрание (вкл., чрез електронни средства).  Интересна е законовата възможност Общото събрание на ДПК да учреди на наети от дружеството лица право на придобиване на собствени дялове на дружеството.

Управителният съвет се състои от физически или юридически лица, чийто брой и мандат се определят в дружествения договор. Членовете на управителния съвет отговарят солидарно за причинените на дружеството вреди. Ако са действали умишлено, членовете на управителния съвет/управителят и упражняващите контрол съдружници, отговарят солидарно с ДПК към кредиторите на дружеството за вреди от сделки и действия, обявени за недействителни съгласно чл. 135 от ЗЗД и чл. 647, ал. 1 и 2 от ТЗ (отговорността е до размера, до който кредиторите не са могли да се удовлетворят от ДПК).

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ:

Може ли съществуващо дружество да смени правната си форма в ДПК? –  да, по общия за това ред; на пръв прочит, след промяната на правната форма изискванията за средносписъчен състав на персонала и оборот/стойност на активите на ДПК би следвало да бъдат спазени;

Може ли ДПК да участва в преобразуване с други дружества? – да; когато ДПК участва в преобразуване, за него се прилагат правилата за персоналните дружества.

Кога ще бъде възможно да се регистрира ДПК? – както може би сте видели, на сайта на Търговския регистър все още няма публикуван образец на заявление, с което да се подадат документи за регистрация на ДПК. Причината е, че за целта трябва да се приемат изменения в подзаконовата уредба. В отговор на мое запитване, на 11.08.2023 г. бях уведомена от Министерството на правосъдието, че е сформирана работна група, която следва в срок до 30.10.2023 г. да изработи нужния проект.  

Законовият срок за привеждане на подзаконовата уредба в съответствие е до 05.02.2024 г. Агенцията по вписванията е длъжна да осигури техническа възможност за прилагането на измененията в Търговския закон в срок до 30 юни 2024 г.

Може би тези срокове звучат твърде отдалечени и дори разочароващи, но пък това време може да се използва за прецизна подготовка на дружествените договори на бъдещите ДПК, така че те да бъдат максимално полезни на съдружниците.

 

Настоящият материал е информативен, не представлява правен съвет и цели да даде най-обща представа за дружеството с променлив капитал, като нов вид търговско дружество по българското право. За консултации по конкретни въпроси и за изготвяне на документи за учредяване на ДПК, можете да ми пишете на имейл vania.todorova@thlegal.eu.