Какво става с ЕООД, ако почине едноличният собственик на капитала му?

И може ли малолетен наследник да стане съдружник в (Е)ООД?

В свое актуално решение ВКС приема, че като правило, със смъртта на физическото лице – едноличен собственик на капитала, ЕООД се прекратява.

От това положение са допустими две изключения: (1) когато в учредителния акт на дружеството е предвидено друго или (2) когато наследниците да пожелаят да продължат дейността.

По силата на закона, воля за продължаване на дейността може да заяви само пълнолетен наследник.

Малолетният наследник (независимо дали наследява сам или заедно с пълнолетни наследници) има само имуществени права спрямо дружеството и не може да стане съдружник.

Затова, ако единственият наследник на едноличния собственик на капитала е малолетно дете, следва да се пристъпи към ликвидация на ЕООД. Малолетният наследник има правото да получи имуществото, което остава след удовлетворяването на кредиторите в производството по ликвидация.

Когато наследникът е пълнолетно лице, той има право да заяви, че ще продължи дейността на дружеството. В тази хипотеза дружеството няма да се прекрати и ще продължи дейността си или като ЕООД, или като ООД (ако има няколко пълнолетни наследници, които са проявили желание да я продължат).

Когато едноличният собственик на капитала е наследен както от малолетни, така и от пълнолетни наследници, само пълнолетните могат да заявят воля за продължаване на дейността на дружеството. В този случай малолетният наследник има право да получи единствено паричната равностойност на наследените от него дялове, която се изчислява съгласно чл. 125, ал. 3 от Търговския закон.

 

Настоящата публикация не представлява правен съвет.