Нормотворчество

Имаме съществен опит в изготвянето на различни закони и наредби и защитата на интересите на нашите клиенти в законодателния процес.

Участваме в обществените консултации, като представяме правни становища относно предстоящи регулации. Наред с това, подготвяме проекти за изменение на вече действащи нормативни актове, когато е необходимо усъвършенстването на правната уредба.

Практиката ни по изготвяне на проекти на нормативни актове е свързана и с услугите ни процесуално представителство, където се фокусираме върху обжалването на различни подзаконови нормативни актове пред административните съдилища.