Приоритети в дейността на КЗК за 2023 г.

 

С решение от 26.01.2023 г. Комисията за защита на конкуренцията прие приоритети в дейността си през 2023 г.

 

I.    Секторите, върху които КЗК ще съсредоточи дейността си през 2023 г. по образуване на производства относно антитръстови нарушения и злоупотреби с пазарно положение, включват:

 

(1) Фармация – КЗК ще следи поведението на всички участници по веригата за доставка на лекарствени продукти;

(2) Цифрова икономика и електронна търговияВъв връзка с предприетите на ниво ЕС законодателни инициативи –Акт за цифровите услуги и Акт за цифровите пазари- КЗК е инициирала извършване на секторен анализ, чрез който да се съберат данни за извършване на по-задълбочено проучване на конкурентната среда на пазара на електронната търговия с потребителски стоки и услуги на територията на страната. Наблюдението върху сектора цели предотвратяване или санкциониране на нови форми на забранени споразумения или злоупотреби с господстващо положение (като примери, КЗК посочва използването на лични данни и алгоритми за улесняване на антитръстовите нарушения);

(3) Енергиен секторсекторът е сред приоритетните предвид увеличението в световен и национален план на цените на природния газ и електроенергията;

(4) Устойчивост – КЗК отчита необходимост от разработване на допълнителни насоки относно прилагането на правилата за конкуренцията към споразуменията за устойчивост („зелени партньорства“). Комисията следи и явлението “greenwashing”;

(5) Тръжни манипулации и забранени споразумения –основни приоритети на КЗК са: разкриване на тръжни манипулации като форма на картелиране и установяване на картели и забранени споразумения с предмет фиксиране на цени и разпределяне на пазари;

(6) Горива – КЗК следи да не се допуска нито едно предприятие да се възползва от тежката международна ситуация чрез злоупотреби с пазарното си положение или чрез забранени споразумения с други предприятия;

(7) Производство и търговия в сектор храниприоритетни са производството и търговията са с жизненоважни хранителни стоки (захар, брашно, олио, ориз и варива, млечни и месни продукти);

(8) Финансови услуги – секторът е на фокус предвид динамичното развитие на електронните разплащания, нови платежни приложения, увеличаването на алтернативните платежни методи, като криптовалутите и др. и конкуренцията им с традиционните доставчици на финансови услуги като картови схеми, депозити и кредитни услуги, както и традиционни застрахователни услуги;

(9) Забранени споразумения между конкуренти на пазара на труда – Споразуменията между работодатели/или конкуренти с цел да не привличат и/или наемат служители един от друг (“no-poach agreements”) потенциално ограничават конкуренцията.  КЗК ще обърне по-специално внимание на споразумения между конкуренти на пазара на труда, които могат да възникнат във всеки един сектор на дейност;

(Списъкът не е изчерпателен и включването на даден сектор не означава непременно, че КЗК ще предприема действия по правоприлагане в сектора. Отсъствието на някой сектор от списъка не означава, че Комисията няма да извършва проучвания за установяване наличието на нарушения в рамките на съответния сектор.)

 

II.    Сред приоритетите на КЗК при образуване на производства относно нелоялна конкуренция и нелоялни търговски практики по през 2023 г. се включва наблюдение на:

 

(1) Рекламата и промотирането на стоки и услуги с намалени цени и други условияистинност на рекламните послания и законосъобразност на провежданите промоции;

(2) Евентуално предлагане на стоки и услуги на цени под разходите за производство и реализация;

(3) Онлайн продажбите, с оглед съблюдаване на правилата на лоялната конкуренция;

(4) Постоянен мониторинг с цел евентуално установяване на наличието на нелоялни търговски практики в отношенията между купувачи и доставчици на всеки етап на веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти. Един от основните приоритети на КЗК е наблюдението на поведението на търговските вериги и други големи предприятия – купувачи на хранителни и селскостопански продукти, по отношения на цените на стоки от първа необходимост, вкл. на пазара на дребно, срокове за плащане и други условия в договорите и отношенията с доставчиците, както и промоциите на тези стоки.

 

 Настоящата публикация се предоставя единствено с информативна цел и не представлява правен съвет.