Процесуално представителство

Процесуално представителство

Процесуалното представителство представлява сърцевината на практиката ни.

Представляваме клиентите си по граждански, търговски и административни дела пред съд и арбитраж, включително и по дела с международен елемент.

В областта на гражданския процес, практиката ни е съсредоточена върху дела относно:

  • неизпълнени, прекратени или развалени договори;
  • отговорност за непозволено увреждане (напр., вреди на имущество, лични увреждания и др.);
  • неоснователно обогатяване;
  • спорове между съдружници в търговски дружества;
  • оспорване на откази на Търговския регистър;
  • трудови спорове.

 Тя е тясно свързана с работата ни в областта на Дружественото и търговското право и на Трудовото право.

Също така, предоставяме съдействие в производства по обезпечаване на съдебни искове (например, за налагане и вдигане на допуснати от съд запори и възбрани), както и предоставяме съвети и представителство и в изпълнителни производства.

Практиката ни в областта на административния процес включва обжалване на:

  • индивидуални административни актове (разрешения, лицензи и отнемането им);
  • общи административни актове;
  • нормативни административни актове (като наредби на министри или общински съвети);
  • наказателни постановления.

Консултиране

Знаем, че съдебните производства може да траят дълго и да струват скъпо.

Затова, когато предоставяме консултации във връзка с потенциални или вече възникнали спорове, се стремим на първо място да предложим ефективни и икономични варианти за извънсъдебното им разрешаване.

Съдействаме активно при провеждането на преговори между страните, с фокус върху продължаване на дългосрочните бизнес отношения и утвърждаване на взаимните интереси на деловите партньори.