Регулация на държавните помощи

Спазването на законодателството в областта на държавните помощи е от значение за всяка схема или отделна транзакция, която включва прехвърляне на ресурси от публични към частни субекти.

Заинтересовани страни от различни сектори могат да ни възложат изготвянето на правно становище, което изяснява сложните разпоредби за държавните помощи и оценява рисковете, свързани с изплащането на неправомерна държавна помощ.

Предлагаме правно представителство на клиенти в производства и съдебни спорове пред национални органи и органи на ЕС относно нарушения, свързани с предоставяне на държавни помощи.