Трудово право

Предоставянето на корпоративни правни услуги на различни силно регулирани и бързо развиващи се индустрии е неразривно свързано с нашата практика в областта на трудовото право.

Предоставяме правни съвети както на работодателите, така и на служителите в процеса на наемане, управление на човешките ресурси и прекратяване на трудовите правоотношения.

Услугите ни в тази област включват:

  • изготвяне на трудови договори, длъжностни характеристики, заповеди;
  • разработване на вътрешни актове като: правилник за вътрешния трудов ред, правила за работната заплата и др.;
  • консултации относно правата на страните по трудовия договор;
  • консултации относно възможностите за прекратяване на трудови договори;
  • представителство пред съдилищата при трудови спорове.

Помагаме на нашите клиенти да се справят с различни предизвикателства, засягащи традиционния работен процес, които изискват разработването на нови правни решения, като например работата от разстояние и ротацията на персонала.