Уведомлението по чл. 62 от Кодекса на труда НЕ замества подписването на трудов договор

 

Поради зачестили запитвания, припомняме, че трудовият договор се сключва в писмена форма и се подписва от служителя и работодателя преди постъпването на служителя на работа.

Също преди постъпването на служителя на работа, работодателят задължително му предоставя екземпляр от подписания и от двете страни трудов договор, екземпляр от длъжностната характеристика, както и заверено от НАП копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ.

Уведомлението се изпраща от работодателя до НАП в тридневен срок след сключването на трудовия договор и НЕ го замества.

Когато се предоставя работна сила без подписан трудов договор, Инспекцията по труда има правомощия да издаде постановление, с което да обяви съществуването на трудовото правоотношение. Въз основа на постановлението, Инспекцията дава предписание на работодателя да предложи на служителя сключване на трудов договор. Когато между страните не се сключи такъв, постановлението замества трудовия договор и той се смята за сключен за неопределено време при 5-дневна работна седмица и 8-часов работен ден.

Припомняме и че служителят има право да поиска заверени копия от съдържащите се в трудовото му досие документи. Копията се предоставят от работодателя в 14-дневен срок от постъпване на писменото искане за издаването им.

 

Настоящата публикация се предоставя единствено с информативна цел и не представлява правен съвет.