ЧЗВ

В тази рубрика събрахме кратки отговори по някои от въпросите, които ни задавате често.

1. Мога ли да сменя името си?

Промяната на име е възможна в определени случаи, уредени в закона.

Неизчерпателно, на първо място, това е случаят, когато личното, бащиното или фамилното име е осмиващо, опозоряващо или обществено неприемливо.

Промяната е възможна и в случаите, когато важни обстоятелства я налагат. Дали обстоятелствата са важни, съдът преценява във всеки отделен случай. Важни обстоятелства могат например да бъдат желанието на лицето след развода да възстанови предбрачното си фамилно име; известността на лицето в обществото с име, с което се идентифицира; разликата във фамилните имена на членовете на семейството им създава неизбежно затруднения както в социален план, така и при индивидуализацията им и обозначаването на родовата им принадлежност, поради което се явява важно обстоятелство и др.

Промяната на име в разглежданите случаи става с решение на съда.

2. Публична информация ли е кой е купил съседния имот?

Регистрите, в които се вписват сделките с недвижими имоти (продажба, дарение, замяна и т.н.), са публични. Справките се извършват в Службата по вписванията по местонахождението на имота, въз основа на данни за имота или за негов собственик.

3. Получих призовка да се явя като свидетел по гражданско дело. Може ли да не отида?

Ако сте призован като свидетел по гражданско дело, законът Ви задължава да се явите в съда. Ако не се явите без уважителни причини, може да Ви бъде наложена глоба, както и да бъде разпоредено принудителното Ви довеждане за следващото заседание в съда.

Работодателите са длъжни да освобождават служителите си, когато са призовани да се явят пред съда и други органи като страна, свидетел или вещо лице.

4. Получих копие от искова молба, подадена срещу мен в съда. Длъжен ли съм да подам отговор и какво става, ако не го направя?

Като страна по гражданско дело, Вие имате определени в закона права, сред които са правото на отговор на исковата молба, както и представянето на доказателства в законния срок за отговор. Важно е да знаете, че ако не подадете отговор на исковата молба, делото няма да бъде прекратено от съда, но ще се лишите от възможността да изложите пред съда какви според Вас са фактите по спора и да представите доказателства в своя защита.

Като принципно положение, ако пропуснете да упражните някое свое право в съдебния процес в предвидения за това срок, губите възможността да направите това по-късно, освен ако не са били налице основателни причини.

5. Уволниха ме от работа. Мога ли да оспорвам в съда и има ли срок?

Срокът за оспорване на уволнението като незаконно е два месеца, считано от деня на прекратяването на трудовото правоотношение. Ако пропуснете срока, впоследствие не можете да оспорите уволнението си в съда.

6. Предстои ми да постъпя на нова работа. В проекта на трудовия договор, който ми предоставиха, е записан изпитателен срок в полза на работодателя. Какво точно означава това?

Кодексът на труда допуска в трудовия договор да се предвиди изпитателен срок, чиято цел е да се провери годността на служителя за изпълнение на работата. Срокът може да се уговори в полза само на едната или и на двете страни. Кодексът позволява в рамките на изпитателния срок, страната, в полза на която е уговорен той (в примера – работодателят), да прекрати трудовия договор незабавно и без да е нужно да се позовава на друго основание от предвидените в Кодекса.

Добре е да се знае, че изпитателният срок не може да надвишава 6 месеца, а при договор за определен срок, по-кратък от 1 година – 1 месец. Трудов договор със срок за изпитване с един и същи служител за една и съща работа и в едно и също предприятие може да се сключи само веднъж.

 

Представената тук информация има ориентировъчен характер, без да цели изчерпателност и не представлява правен съвет или консултация.

При въпроси и запитвания по горните или други теми, можете да се свържете с нас на office@thlegal.eu или по телефон на 02/9924067.