Обществени поръчки

Практиката ни в областта на обществените поръчки включва:

  • правни консултации относно процедури по възлагане на обществени поръчки;
  • съдействие при съставянето и окомплектоването на оферти и заявления на участници в процедури по възлагане на обществени поръчки;
  • представителство на участници в процедури по обществени поръчки при обжалване на актове на възложители пред Комисията за защита на конкуренцията и българския съд.